Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
Infolinia: +48 506 807 708

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOP-GRILLE.PL

1. Właścicielem sklepu jest Flora Point Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mrówcza 212 04-697 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000873567 NIP 9522154362 REGON 366015647

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym : e-mail info@top-grille.pl, telefon +48 506 807 708 (koszt połączenia według taryfy operatora)

§1 Definicje

1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Niektóre uprawnienia Konsumenta przysługują na podstawie ustawy Prawa konsumenta również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli nabywa ona Produkty w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument - osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także do uzyskania informacji o historii Zamówień.

5. Koszyk – usługa udostępniania przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, w ramach której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiające złożenia i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia.

6. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu Internetowego na rzecz jego Klientów.

7. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, dostępna do sprzedaży na podstawie zawartej umowy między Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

9. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta Klienta.

10. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.top-grillet.pl należący do Flora Point Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000873567, za pośrednictwem którego Klient może złoży zamówienie.

11. Sprzedający – Flora Point Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mrówcza 212 04-697 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873567, NIP 9522154362, REGON 366015647.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, której warunki określa Regulamin.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną Sprzedającemu przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, określające m.in. jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.top-grille.pl

2. Regulamin określa praw i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego.

3. Klienci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia oraz do jego akceptacji i stosowania.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient składa oświadczenie o zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.top-grille.pl, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

6. Informacje o głównych cechach Produktów Sprzedający zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego pod danym Produktem. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji umieszczonej pod Produktem, oferowane w Sklepie Internetowym Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedającego do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych w drodze zamówienia złożonego droga mailową, telefoniczną i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.

§3 Konto Klienta

1. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając adres email. Następnie w celu właściwego korzystania z Konta Klienta zobowiązany jest uzupełnić dane niezbędne do złożenia zamówienia.

2. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Klienta należy ustawić indywidualne hasło. Hasło można zmieniać w Koncie Klienta.

3. Loginem Klienta jest podany przy Rejestracji adres e-mail.

4. Klient zobowiązuje się do nie udostępnienia osobom trzecim dostępu do swojego Konta Klienta. 5. Założenia Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

6. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia Zmówienia bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.

7. Klient przy Rejestracji zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§4 Zamówienia

1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży. 2. Złożenia Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta.

3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:

a) złożenia Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta;

b) złożenia Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.

4. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać Produkt do Koszyka. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.

7. Po dodaniu przedmiotów do Koszyka w celu dalszej realizacji Zamówienia Klient wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności. Następnie Klient potwierdza dokonany wybór poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie przycisku „kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostawy, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostawy.

9. Po poprawnie wykonanej płatności za Zamówienie zarówno poprzez rejestrację Konta Klienta jak i bez rejestracji potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta. Jeżeli Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty w całości lub w części, wówczas prześle do Klienta wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu zamówienia w całości lub w części. W zakresie, w którym Zamówienia zostało anulowane, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.

10. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu płatności dokonanych przez Klienta tytułem złożonego Zamówienia w całości lub w części, w jakiej Sprzedający odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia w części Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

11. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego. Punkt odbioru znajduje się w sklepie Top Grille, ul. Mrówcza 212a, 04-697 Warszawa.

12. W przypadku wyboru odbioru osobistego uważa się, że umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero z chwilą odbioru Zamówienia. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie 10 dni. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanym terminie Zamówienie zostanie anulowane, a Klientowi zostanie niezwłocznie zwrócona wartość zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 13.

13. W przypadku braku odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 25 zł. Opłata zostanie potrącona z wartości Zamówienia jaką Klient uiścił podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowy. Jeżeli Klient przed upływem terminu wskazanego w pkt. 12 poinformuje o rezygnacji z Zamówienia opłata rezerwacyjna nie zostanie naliczona.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

15. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może na wyraźne jego żądanie otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT musi takie żądanie zgłosić zaznaczając odpowiednie pole formularza oraz podać nr NIP przed zaakceptowaniem Zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia nie będzie możliwości otrzymania faktury VAT.

16. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub niezrealizowane z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub braku płatności za zamówienie.

18. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub odmówi on uzupełnienia danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

§5 Płatność i cena

1. Płatności można dokonać jedynie za pośrednictwem Operatora Płatności - Autopay.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

3. Do ceny Produktów doliczane są koszty dostawy dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§6 Dostawa

1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu Internetowego. Dostawa następuje w Dni Robocze.

5. Koszty dostarczenia Produktu ponosi w całości Klient. Koszty podane są na stronie Sklepu Internetowego przy składaniu Zamówienia.

6. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedającego przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

7. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedającym. Konsument ma również prawa do dochodzenia odszkodowania za uszkodzony Produkt podczas transportu bezpośrednio od firmy przewozowej.

9. Cena za przesyłkę wyliczana jest automatycznie podczas składania Zamówienia.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2. Przedsiębiorcy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nabywa Produkty w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, które nabywają Produkty w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie Produktu. Domniemuje się, że jest to data odebrania przesyłki od przewoźnika lub spedytora. Do zachowania tego terminu koniecznym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem oraz odesłanie Produktu na adres Sprzedającego. Oświadczenie może zostać wysłane na adres email info@top-grille.pl lub w formie papierowej wraz z odesłanym Produktem. Odesłaniem Produktu w związku z odstąpieniem nie jest doręczenie go do paczkomatu. Sprzedający nie odbiera Produktów z paczkomatu.

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Regulaminy’’.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. W przypadku zwrotu Produktów do Sprzedającego „za pobraniem” Sprzedający potrąci z należnej Konsumentowi kwoty do zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy kwotę kosztu przesyłki zwrotu rzeczy.

7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

8. Zwrot zapłaconej ceny następuje poprzez ten sam kanał płatności, którym Klient zapłacił za Produkt, chyba, że nie ma takiej możliwości, to zwrot zapłaconej kwoty kierowany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty proporcjonalną wartość, o którą nastąpiło zmniejszenie wartości produktu.

12. Produkt zwrócony przez Klienta powinien być nieużywany i nieuszkodzony.

§8 Rękojmia za wady

1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Zaleca się składanie reklamacji w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedającego: info@top-grille.pl

4. Składając reklamacje Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. https://www.top-grille.pl/uploads/files/Formularz_reklamacji.pdf

5. Jeżeli Konsument nie korzysta ze wzoru zaleca się podanie w opisie reklamacji następujących danych:  Imię i nazwisko.  Adres.  Adres e-mail.  Datę złożenia zamówienia.  Numer zamówienia  Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.  Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym dokumentacje fotograficzną.  Numer rachunku bankowego.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Konsument zostanie poinformowany poprzez przesłanie odpowiedzi na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została doręczona Sprzedającemu reklamacja.

7. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub fotografie przedstawiające wady Produktu umożliwiające rozpoznanie reklamacji.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji lub dostarczenia Produktu do Sprzedającego celem rozpoznania reklamacji. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od prawidłowego uzupełnienia żądanych danych lub dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego.

9. Dostarczeniem Produktu reklamowanego nie jest doręczenie go do paczkomatu. Sprzedający nie odbiera Produktów z paczkomatu.

10. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego złożenia, w tym z uwzględnieniem pkt. 8. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku braku wskazania przez Konsumenta żądania reklamacyjnego, wyboru dokona Sprzedający.

11. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad lub zwróci cenę zakupionego Produktu.

12. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na niekorzyść Konsumenta zobowiązany jest on do samodzielnego odbioru produktu w terminie 5 dni od poinformowania Konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji na niekorzyść. Na wyraźną prośbę Konsumenta Produkt może zostać odesłany na wskazany przez niego adres po wcześniejszej zapłacie przez Konsumenta kosztów przesyłki.

§9 Ochrona Danych Osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.top-grille.pl.pl, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne: a) założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym; b) umożliwienie złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży; c) umożliwienie korzystania z Koszyka; d) newsletter e) umożliwienie przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu Internetowego.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego Sprzedający świadczy usługi elektroniczne: a) urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. komputer, smartphone, tablet); b) dostęp do internetu; c) dostęp do poczty elektronicznej; d) dostęp do przeglądarki internetowej.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą założenia przez Klienta Konta Klienta, z chwilą zapisana się do Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym, a także usług Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi.

5. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego drogą mailową na adres Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamacje dotyczącą usług elektronicznych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Klienta niezwłocznie o jej wynikach.

§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniego Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami, chyba że zmiany podyktowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymagającymi od Sprzedającego stosowania przepisów nowych.

3. Wszelkie elementy graficzne Sklepu Internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu oraz sposób, w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedającego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym, a Klientami będą rozpatrywane w miarę możliwości w drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu będą rozpatrywane przez sąd właściwy.